Doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy:

Fyzické osoby

 • Občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • Vodičský preukaz – platný minimálne 1 rok

Právnické osoby

 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list
 • Občiansky a vodičský preukaz osoby, ktorá bude vozidlo používať
 • Zmluvu o prenájme podpisuje konateľ spoločnosti alebo jeho splnomocnenec

Platobné podmienky

 • Za prenájom sa platí vopred pri preberaní auta v hotovosti alebo prevodom na bežný účet
 • Pri preberaní automobilu sa skladá depozit za prenájom, ktorý slúži ako spoluúčasť pre prípad nehody spôsobenej nájomcom. Po vrátení nepoškodeného vozidla je tento depozit v plnej výške vrátený nájomcovi

Ceny prenájmu a účtovanie:

 • Účtuje sa za každých začatých 24 hodín
 • Ceny prenájmu sú uvedené v cenníku

V cene prenájmu je zahrnuté:

 • Asistenčné služby pri poruche vozidla a služby spojené s likvidáciou poistnej udalosti (s výnimkou odťahu vozidla)
 • Zákonné poistenie
 • Diaľničná známka platná na území SR
 • Bezplatné oprávnenie pre ďalších vodičov viezť prenajaté vozidlo
 • Zimné pneumatiky v zimnej sezóne

Ďalšie informácie:

 • Spoločnosť nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute
 • Ceny sú stanovené dohodou a spoločnosť si vyhradzuje právo na úpravu cien
 • Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto skutočnosti oboznámiť prenajímateľa vopred a krajiny musia byť zaznamenané v nájomnej zmluve
 • Vstup je povolený do všetkých krajín EÚ